امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

اهداف راهبردی پارک

 

اهداف تعیین شده پارک علم و فناوری استان خوزستان در راستای تحقق چشم انداز ترسیم شده و ماموریت پارک به شرح زیر مشخص شده است:

  • دستیابی به زیرساخت های مطلوب و جذاب برای پذیرش شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی
  • کمک به توسعه تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت و جامعه از طریق افزایش دانش بری صنعت، تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان دانشگاه و تقویت فرهنگ نوآوری جامعه
  • ایجاد و گسترش جریان سیال دانش بین مراکز علمی و صنایع در جهت نوسازی علمی- فناوری صنایع موجود
  • تحقق ارتباط مؤثر و هم افزایی بین تمامی اجزای زنجیره ایده تا پدیده
  • خلق و توسعه فناوری های نوین، مبتنی بر مزیت های رقابتی منطقه و خلق مزیت های جدید
  • کمک به توسعه تجارت بین المللی با تاکید بر مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کشور عراق
  • افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش و فناوری استان تا حاصل شدن بهبود کیفیت زندگی مردم