امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

خدمات و مزایای استقرار در پارک

 • قرار داشتن در يك مجتمع تحقيقاتي و فناوري و استفاده از مزاياي همجواري واحدهاي فناوري با يكديگر
 • تسهيل ارتباطات رو در رو بين متخصصين شركتهاي مختلف مستقر
 • امكان استفاده از سمينارها و كارگاههاي آموزشي
 • امكان استفاده از آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي
 • امكان تعامل و استفاده از تجربيات شركتهاي چندمليتي كه در پارک
 • امكان گرفتن پروژههاي بزرگ و خرد كردن آن بين شركتهاي مختلف همكار در پارک
 • پشتيباني دولت ودستگاههاي متولي از شركتها جهت توسعه فعاليتهاي خود
 • بهره مندی از زيرساخت فنی و ارتباطی با استانداردهاي بالا در مجموعه پارك
 • معافیت مالیاتی به مدت 15 سال
 • معافیت از عوارض گمرکی
 • عدم شمول قانون کار جهت اشتغال نیروی انسانی در پارک
 • بهره مندی از مزایای قانونی سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی همانند مناطق آزاد