امروز یکشنبه 28 مرداد 1397

پذیرش در پارک

شرکت های متقاضی  استقرار در پارک علم و فناوری خوزستان می توانند با تکمیل فرم "کاربرگ درخواست استقرار در پارک" درخواست خود را مطرح نمایند: